مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۲۷:‏ خودت را در بهشت ببین

درس ۲۷:‏ خودت را در بهشت ببین

دلت می‌خواهد در بهشت چه کار کنی؟‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

خود را در بهشت تجسّم کن

بیشتر از همه در بهشت مشتاق چه چیزی هستی؟‏