به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

درس ۲۵:‏ با دیگران دوست شو

دوستان واقعی می‌توانند از هر سنی باشند به شرط این که یَهُوَه را دوست داشته باشند.‏ دوستان تو چه کسانی هستند؟‏