به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۱۸:‏ به خانهٔ یَهُوَه احترام بگذار

در سالن جماعت چطور باید رفتار کنی؟‏