مراجعه به متن

درس ۱۸:‏ به خانهٔ یَهُوَه احترام بگذار

درس ۱۸:‏ به خانهٔ یَهُوَه احترام بگذار

در سالن جماعت چطور باید رفتار کنی؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

آیا به خانهٔ یَهُوَه احترام می‌گذاری؟‏

چه عکس‌هایی نمونه‌ای خوب از احترام گذاشتن به جلسات هستند؟‏