مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

یوحنا ۳:‏۱۶ را حفظ کن

یوحنا ۳:‏۱۶ را حفظ کن

برای این که اعضای خانواده بتوانند یوحنا ۳:‏۱۶ را حفظ کنند،‏ می‌توانند به نوبت قسمت‌هایی از این آیه را تکرار کنند.‏ این فعالیت را دانلود کن‏.‏