مراجعه به متن

پوستر:‏ یَهُوَه به تو شجاعت می‌بخشد

پوستر:‏ یَهُوَه به تو شجاعت می‌بخشد

این پوستر به تو یادآوری می‌کند که می‌توانی مثل دخترک اسرائیلی شجاع باشی.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

یَهُوَه به تو شجاعت می‌بخشد

چطور می‌توانی شجاع باشی و دربارهٔ یَهُوَه با دیگران صحبت کنی؟‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

یَهُوَه چگونه به تو کمک می‌کند که شجاع باشی؟‏

یَهُوَه به تو مثل دختر اسرائیلی شجاعت می‌بخشد.‏