مراجعه به متن

پایداری با وجود مرگ عزیزانمان

پایداری با وجود مرگ عزیزانمان

وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم طبعاً خیلی ناراحت می‌شویم.‏ با دانلود این برگهٔ فعالیت،‏ ببینیم که یَهُوَه چگونه به ما کمک می‌کند.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

پایداری با وجود مرگ عزیزی

وقتی یکی از عزیزانمان را از دست می‌دهیم،‏ چه چیز به ما کمک می‌کند تا پایداری کنیم؟‏