مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

چطور می‌توانی صبور باشی؟‏

چطور می‌توانی صبور باشی؟‏

تو می‌توانی مانند یَهُوَه صبور باشی.‏ چگونه؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

صبور باش

در این کارتون ببین که چه چیزی به سینا کمک می‌کند تا صبور باشد.‏