مراجعه به متن

یَهُوَه چگونه به تو کمک می‌کند که شجاع باشی؟‏

یَهُوَه چگونه به تو کمک می‌کند که شجاع باشی؟‏

چه چیز می‌تواند به تو کمک کند که شجاع باشی؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

یَهُوَه به تو شجاعت می‌بخشد

چطور می‌توانی شجاع باشی و دربارهٔ یَهُوَه با دیگران صحبت کنی؟‏