مراجعه به متن

به سینا کمک کن اتاق را مرتب کند!‏

به سینا کمک کن اتاق را مرتب کند!‏

این برگهٔ فعالیت را دانلود کن و به سینا کمک کن تا پنج اسباب‌بازی خود را پیدا کند.‏ سینا می‌خواهد به مادر خود گوش دهد.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

تمیز و مرتب باش

یَهُوَه،‏ خدای نظم و ترتیب است.‏ تو هم می‌توانی تمیز و مرتب باشی!‏