مراجعه به متن

برای یَهُوَه سخاوتمند باش

برای یَهُوَه سخاوتمند باش

یَهُوَه سخاوتمند است.‏ تو هم می‌توانی سخاوتمند باشی!‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

سخاوتمند باش

سخاوتمند بودن چه نتایج خوبی به همراه دارد؟‏