مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

راستگویی مانند درست کردن یک پل است

راستگویی مانند درست کردن یک پل است

چرا صداقت و راستگویی مهم است؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

راستگو باش

چرا مهم است که همیشه راستگو باشی؟‏