مراجعه به متن

دوستان واقعی پیدا کنید!‏

دوستان واقعی پیدا کنید!‏

ما می‌توانیم با کسانی که از نظر سنی از ما بزرگ‌ترند دوست شویم.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

با دیگران دوست شو

در جماعت چه کسی می‌تواند دوست تو جماعت باشد؟‏