مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

در موعظه رفتار خوبی داشته باش

در موعظه رفتار خوبی داشته باش

به سینا و سارا کمک کن که در موعظه رفتار خوبی داشته باشند.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

در موعظه رفتار خوبی داشته باش.‏

قبل از این که به موعظه بروی،‏ باید سه نکته را یاد بگیری.‏