مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

خود را در بهشت تجسّم کن

خود را در بهشت تجسّم کن

چگونه می‌توانی در مورد بهشت گفتگو کنی؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

خودت را در بهشت ببین

آیا می‌توانی خودت را در دنیای جدید تصوّر کنی؟‏