مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

تحمّل رفتار بد

تحمّل رفتار بد

گاهی ممکن است دیگران با ما رفتار بدی داشته باشند.‏ واکنش ما چه باید باشد؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

پایداری با وجود آزار و اذیت

نمونهٔ یوسف در کتاب مقدّس چگونه به ما کمک می‌کند تا با وجود آزار و اذیت پایداری کنیم؟‏