مراجعه به متن

برای دیگران دعا کن

برای دیگران دعا کن

یَهُوَه می‌خواهد که برای دیگران دعا کنیم.‏ برای چه کسانی می‌توانی دعا کنی؟‏