مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

تو باید چه کار کنی؟‏

تو باید چه کار کنی؟‏

آیا تو دیگران را می‌بخشی؟‏ عکس درست را رنگ کن.‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

بدون قید و شرط ببخش

اگر کسی تو را ناراحت کرده باشد،‏ چه رفتاری باید با او داشته باشی؟‏