مراجعه به متن

اعمال شگفت‌انگیز خدا

اعمال شگفت‌انگیز خدا

اعمال شگفت‌انگیز خدا شامل آفرینش حیوانات می‌شود.‏ آیا می‌توانی بعضی از حیوانات را نام ببری؟‏