مراجعه به متن

آیا می‌توانی یک جواب آماده کنی؟‏

آیا می‌توانی یک جواب آماده کنی؟‏

سینا چطور جوابی برای جلسه آماده کرد؟‏ تو چطور می‌توانی جوابی آماده کنی؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

جوابی آماده کن

به چهار مرحله برای آماده کردن جوابی برای جلسه توجه کن.‏