مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

سرود ۱۴۴—‏به هدف چشم بدوزیم

سرود ۱۴۴—‏به هدف چشم بدوزیم

بعضی کارها را نام ببر که دوست داری در بهشت انجام بدهی.‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

زندگی حال و زندگی آینده را با هم مقایسه کن

کدام وعده‌های کتاب مقدّس در بهشت زمینی به تحقق می‌رسد؟‏