به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

سرود ۱۲۰—‏بشنو،‏ اطاعت کن و پاداش یاب

با خواندن سرود می‌توانی دوست یَهُوَه شوی.‏ با سینا و سارا در خواندن این سرود همصدا شو و ببین پاداش اطاعت از یَهُوَه چیست.‏