مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان تصویری از کتاب مقدّس

سرکشی قورَح

وقتی قورَح در بیابان بر ضدّ موسی و هارون سرکشی کرد،‏ برایش چه اتفاقی افتاد؟‏ این داستان تصویری را آنلاین بخوان یا فایل آن را دانلود کن.‏