مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس مجموعه‌ای از گفته‌های خداست؟‏

آیا کتاب مقدّس مجموعه‌ای از گفته‌های خداست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بسیاری از نگارندگان کتاب مقدّس می‌گویند که خدا آنان را در نگارش این کتاب هدایت کرده است.‏ به نمونه‌های زیر توجه کنید:‏

  •  داوود پادشاه گفت:‏ «کلام او بر زبانم بود.‏»—‏۲ سموئیل ۲۳:‏۱،‏ ۲.‏

  •  اِشَعْیای نبی گفت:‏ «خداوندگار،‏ خداوند لشکرها چنین می‌فرماید.‏»—‏اِشَعْیا ۲۲:‏۱۵‏.‏

  •  یوحنا یکی از شاگردان عیسی گفت:‏ «این مکاشفه‌ای از عیسی مسیح است که خدا به او داد.‏»—‏مکاشفه ۱:‏۱‏.‏