پاسخ کتاب مقدّس

بسیاری از نگارندگان کتاب مقدّس می‌گویند که خدا آنان را در نگارش این کتاب هدایت کرده است.‏ به نمونه‌های زیر توجه کنید:‏

  • داوود پادشاه گفت:‏ «‏کلام او بر زبانم بود.‏‏»—‏۲ سموئیل ۲۳:‏۱،‏ ۲.‏

  • اِشَعْیای نبی گفت:‏ «‏خداوندگار،‏ خداوند لشکرها چنین می‌فرماید.‏‏»—‏اِشَعْیا ۲۲:‏۱۵‏.‏

  • یوحنا یکی از شاگردان عیسی گفت:‏ «‏این مکاشفه‌ای از عیسی مسیح است که خدا به او داد.‏‏»—‏مکاشفه ۱:‏۱‏.‏