مراجعه به متن

آیا حتماً باید به دین یا مذهب خاصّی تعلق داشته باشیم؟‏

آیا حتماً باید به دین یا مذهب خاصّی تعلق داشته باشیم؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله،‏ چون خدا به انسان‌ها فرمان داده است که به صورت گروهی یعنی «در جلسات» او را بپرستیم.‏ کتاب مقدّس ما را چنین ترغیب می‌کند:‏ «بیایید به یکدیگر توجه داشته باشیم تا بتوانیم همدیگر را به ابراز محبت و اعمال نیکو برانگیزیم.‏ همچنین از گرد آمدن در جلسات کوتاهی نکنیم.‏»—‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏.‏

 عیسی در رابطه با پیروانش گفت:‏ «به این طریق است که همه خواهند دانست،‏ شاگردان من هستید–اگر به یکدیگر محبت کنید.‏» اینچنین پیروان عیسی همگی ‹شاگرد› او محسوب می‌شوند و یک گروه خاص را که مشخصهٔ آن محبت به یکدیگر است تشکیل می‌دهند.‏ (‏یوحنا ۱۳:‏۳۵‏)‏ پس شاگردان عیسی با معاشرت با یکدیگر این محبت را نشان می‌دهند و در «جماعت‌ها» سازماندهی می‌شوند تا مرتباً گرد هم آمده خدا را بپرستند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۶:‏۱۹‏)‏ آنان به «جمیع هم‌ایمانان خود» در چهارگوشهٔ دنیا محبت می‌ورزند.‏—‏۱پِطرُس ۲:‏۱۷‏.‏

تنها تعلّق داشتن به یک دین یا مذهب کافی نیست

 هرچند کتاب مقدّس می‌گوید که مردم باید به صورت گروهی خدا را بپرستند،‏ اما تعلیم نمی‌دهد که انسان‌ها صرفاً با عضویت در یک دین یا مذهب می‌توانند خدا را خشنود سازند.‏ اگر کسی بخواهد خدا را خشنود سازد،‏ دین یا مذهب او باید بر تمامی جنبه‌های زندگی‌اش تأثیر بگذارد‏.‏ به عنوان مثال،‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «آن مذهبی که از دید پدر ما خدا،‏ پاک و به دور از آلودگی است،‏ این است که از یتیمان و بیوه‌زنان در مصیبت‌هایشان مراقبت کنیم و خود را از آلایش دنیا دور نگاه داریم.‏»—‏یعقوب ۱:‏۲۷‏،‏ پاورقی.‏