مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس می‌تواند در مقابله با افسردگی به من کمک کند؟‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند در مقابله با افسردگی به من کمک کند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله،‏ خدا بهترین کسی است که می‌تواند به ما کمک کند؛‏ زیرا در کتاب مقدّس آمده است که او «به افسردگان دلگرمی می‌بخشد.‏»—‏۲قُرِنتیان ۷:‏۶‏.‏

کمک‌های خدا به افسردگان

  •   قدرت تحمّل.‏ اگر با مشکلاتی روبرو هستید،‏ خدا به شما «دلگرمی می‌بخشد.‏» اما این به این معنی نیست که همهٔ آن مشکلات را از سر راهتان بردارد.‏ زمانی که به او دعا می‌کنید،‏ او به شما قدرت تحمّل می‌بخشد.‏ (‏فیلیپیان ۴:‏۱۳‏)‏ شما می‌توانید مطمئن باشید که خدا آمادهٔ شنیدن دعاهایتان است؛‏ زیرا در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ «خداوند نزدیک دل‌شکستگان است و آنانی را که افسرده و اندوهگین‌اند،‏ نجات می‌دهد.‏» (‏مزمور ۳۴:‏۱۸‏،‏ ترجمهٔ دری‏)‏ در واقع حتی اگر نتوانید احساسات خود را به زبان آورید،‏ باز خدا دعاهایتان را می‌شنود.‏—‏رومیان ۸:‏۲۶،‏ ۲۷‏.‏

  •   سرگذشت زندگی خادمان خدا.‏ برای مثال،‏ یکی از نگارندگان کتاب مقدّس به خدا چنین دعا کرد:‏ «از شدّت غم و اندوه به درگاه تو فریاد می‌کنم.‏» زمانی که او دچار افسردگی بود،‏ به یاد آورد که خدا بخشندهٔ گناهان است و از این دلگرمی یافت.‏ او خطاب به خدا گفت:‏ «اگر گناهان ما را به یاد آوری،‏ چه کسی تبرئه خواهد شد؟‏ امّا تو،‏ خدای بخشنده هستی و ما باید به تو احترام بگذاریم.‏»—‏مزمور ۱۳۰:‏۱،‏ ۳،‏ ۴‏،‏ مژده برای عصر جدید.‏

  •   امیدواری.‏ خدا نه تنها اکنون به ما دلگرمی می‌دهد،‏ بلکه وعده داده است که تمام مشکلاتی را که عامل افسردگی است،‏ از میان بر خواهد داشت.‏ وقتی این وعدهٔ خدا به تحقق رسد،‏ «امور پیشین [منجمله افسردگی] دیگر به یاد آورده نخواهد شد،‏ و از ذهن نخواهد گذشت.‏»—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷‏.‏

 نکتهٔ درخور توجه:‏ هرچند در این مقاله به کمک‌های خدا برای مقابله با افسردگی اشاره شده است،‏ شاهدان یَهُوَه برای بیماری‌هایی همچون افسردگی مزمن به پزشک نیز مراجعه می‌کنند.‏ (‏مَرقُس ۲:‏۱۷‏)‏ این مقاله از روشی خاص برای درمان افسردگی حمایت نمی‌کند.‏ هر کس باید خود در این مورد تصمیم بگیرد.‏