مراجعه به متن

کتاب مقدّس در مورد پورنوگرافی و سکس مجازی چه می‌گوید؟‏

کتاب مقدّس در مورد پورنوگرافی و سکس مجازی چه می‌گوید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 کتاب مقدّس مستقیماً به پورنوگرافی،‏ سکس مجازی یا اعمالی از این قبیل اشاره نمی‌کند.‏ اما به‌وضوح نشان می‌دهد که دیدگاه خدا نسبت به انحراف جنسی و رابطهٔ جنسی خارج از پیوند ازدواج چیست.‏ برای مثال،‏ این آیات کتاب مقدّس را در نظر گیرید:‏

  •   ‹پس تمایلات خود را که زمینی است،‏ بکُشید؛‏ یعنی امیال نامشروع جنسی،‏ ناپاکی و شهوت عنان‌گسیخته.‏› (‏کولُسیان ۳:‏۵‏)‏ تماشای پورنوگرافی نه تنها تمایلات نادرست را نمی‌کُشد،‏ بلکه بر شدّت آن نیز می‌افزاید و بدین شکل،‏ شخص را نزد خدا ناپاک می‌سازد.‏

  •   «هر که به گونه‌ای به زنی چشم بدوزد که شهوت در دلش برانگیخته شود،‏ همان دم در دل خود با او زنا کرده است.‏» (‏مَتّی ۵:‏۲۸‏)‏ مشاهدهٔ اعمال نامشروع جنسی،‏ باعث پرورش افکار نادرست می‌شود و در نتیجه به انجام اعمال نادرست می‌انجامد.‏

  •   «آن گونه که شایستهٔ قوم خداست،‏ در میان شما از اعمال نامشروع جنسی و هر گونه ناپاکی یا طمع،‏ حتی سخنی نیز به میان نیاید.‏» (‏اِفِسُسیان ۵:‏۳‏)‏ از این رو ما نباید برای لذّت بردن،‏ حتی در مورد اعمال نامشروع جنسی صحبت کنیم،‏ چه رسد به خواندن مطالب پورنوگرافی یا تماشای آن.‏

  •   «اعمال نفس به‌روشنی نمایان است:‏ اعمال نامشروع جنسی،‏ ناپاکی،‏ .‏.‏.‏ و چیزهایی از این قبیل.‏ من از پیش در مورد این چیزها به شما هشدار می‌دهم،‏ همان طور که هشدار داده بودم،‏ کسانی که چنین اعمالی را پیشه می‌کنند،‏ پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.‏» (‏غَلاطیان ۵:‏۱۹-‏۲۱‏)‏ خدا کسانی را که پورنوگرافی تماشا می‌کنند یا به سکس مجازی،‏ سکس تلفنی یا فرستادن پیامک جنسی می‌پردازند،‏ از لحاظ اخلاقی ناپاک می‌داند.‏ اگر انجام این کارها را عادت خود سازیم،‏ لطف و رضایت خدا را کاملاً از دست خواهیم داد.‏