مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس حاصل حکمت بشری است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

  کتاب مقدّس حاوی گفته‌های حکیمانهٔ بی‌شماری است.‏ اما توجه کنید که در کتاب مقدّس در این مورد چه آمده است:‏ «کلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است.‏» (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶‏)‏ شواهد بسیاری در این خصوص در دست است.‏ چند نمونه را در نظر گیرید:‏

  •   برخی صحّت تاریخی کتاب مقدّس را زیر سؤال برده‌اند،‏ اما هرگز موفق نبوده‌اند.‏

  •   نویسندگان کتاب مقدّس،‏ مردانی صادق بودند که تغییری در نوشته‌های آن ایجاد نکرده‌اند.‏ بی‌غرضی آنان گزارش‌های این کتاب را قابل اعتماد می‌سازد.‏

  •   کتاب مقدّس در کل یک پیام را در بر دارد و آن اثبات شایستگی حکمرانی خدا بر انسان‌ها و تحقق مقصودش از طریق پادشاهی آسمانی اوست.‏

  •   با این که کتاب مقدّس هزاران سال پیش نوشته شده است،‏ اما از هر گونه نظرات علمی نادرست که در روزگار باستان رواج داشت،‏ به دور است.‏

  •   شواهد تاریخی ثابت می‌کند که پیشگویی‌های کتاب مقدّس به تحقق پیوسته است.‏