به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آیا چندهمسری جایز است؟‏

آیا چندهمسری جایز است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

خیر.‏ البته خدا در زمان باستان به مردان اجازه داد که بیش از یک زن داشته باشند.‏ (‏پیدایش ۴:‏۱۹؛‏ ۱۶:‏۱-‏۴؛‏ ۲۹:‏۱۸-‏۲۹‏)‏ اما او بانی چندهمسری نبود.‏ خدا برای آدم تنها یک زن در نظر گرفت.‏

خدا به عیسی این اختیار را داد که معیار تک‌همسری را بار دیگر برقرار کند.‏ (‏یوحنا ۸:‏۲۸‏)‏ وقتی از عیسی در مورد ازدواج سؤال کردند،‏ او به این معیار اشاره کرد و گفت:‏ «‏آیا نخوانده‌اید،‏ او که آنان را بیافرید،‏ آنان را از ابتدا مرد و زن آفرید؟‏ و نخوانده‌اید که او گفت:‏ ‹به همین دلیل مرد،‏ پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد؟‏›‏‏»—‏مَتّی ۱۹:‏۴،‏ ۵‏.‏

بعدها،‏ خدا به یکی از شاگردان عیسی الهام کرد و او نوشت:‏ «‏بگذارید هر مرد،‏ زنی برای خود داشته باشد و هر زن،‏ شوهری برای خود.‏‏» (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۲‏)‏ در کتاب مقدّس همچنین آمده است که مردان متأهلی که در جماعت مسیحی وظایفی بر عهده دارند،‏ «‏نباید بیش از یک زن داشته باشند.‏‏»—‏۱تیموتائوس ۳:‏۲،‏ ۱۲‏.‏