مراجعه به متن

آیا چندهمسری جایز است؟‏

آیا چندهمسری جایز است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خیر.‏ البته خدا در زمان باستان به مردان اجازه داد که بیش از یک زن داشته باشند.‏ (‏پیدایش ۴:‏۱۹؛‏ ۱۶:‏۱-‏۴؛‏ ۲۹:‏۱۸-‏۲۹‏)‏ اما او بانی چندهمسری نبود.‏ خدا برای آدم تنها یک زن در نظر گرفت.‏

 خدا به عیسی این اختیار را داد که معیار تک‌همسری را بار دیگر برقرار کند.‏ (‏یوحنا ۸:‏۲۸‏)‏ وقتی از عیسی در مورد ازدواج سؤال کردند،‏ او به این معیار اشاره کرد و گفت:‏ «آیا نخوانده‌اید،‏ او که آنان را بیافرید،‏ آنان را از ابتدا مرد و زن آفرید؟‏ و نخوانده‌اید که او گفت:‏ ‹به همین دلیل مرد،‏ پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد؟‏›»—‏مَتّی ۱۹:‏۴،‏ ۵‏.‏

 بعدها،‏ خدا به یکی از شاگردان عیسی الهام کرد و او نوشت:‏ «بگذارید هر مرد،‏ زنی برای خود داشته باشد و هر زن،‏ شوهری برای خود.‏» (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۲‏)‏ در کتاب مقدّس همچنین آمده است که مردان متأهلی که در جماعت مسیحی وظایفی بر عهده دارند،‏ «نباید بیش از یک زن داشته باشند.‏»—‏۱تیموتائوس ۳:‏۲،‏ ۱۲‏.‏