مراجعه به متن

چرا باید به نام عیسی دعا کرد؟‏

چرا باید به نام عیسی دعا کرد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 ما باید به نام عیسی دعا کنیم تا بتوانیم به خدا نزدیک شویم و دعاهایمان مورد قبول او واقع شود.‏ عیسی در این مورد گفت:‏ «من راه و حقیقت و حیات هستم.‏ هیچ کس جز از طریق من نزد پدر نمی‌آید.‏» (‏یوحنا ۱۴:‏۶‏)‏ عیسی همچنین خطاب به رسولان وفادارش گفت:‏ «حقیقتاً به شما می‌گویم،‏ هر چه از پدر به نام من بخواهید،‏ آن را به شما خواهد داد.‏»—‏یوحنا ۱۶:‏۲۳‏.‏

دلایلی دیگر برای دعا کردن به نام عیسی