مراجعه به متن

نشانه‌های «روزهای آخر» چیست؟‏

نشانه‌های «روزهای آخر» چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 کتاب مقدّس به شرح وقایع و شرایطی می‌پردازد که «دوران پایانی نظام حاضر» را توصیف می‌کند.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۳‏)‏ کتاب مقدّس این دوران را «روزهای آخر» می‌خواند.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱؛‏ دانیال ۸:‏۱۹‏)‏ در اینجا به برخی از مشخصه‌های مهم روزهای آخر یا پیشگویی‌های مربوط به آن می‌پردازیم:‏

آیا ما در «روزهای آخر» زندگی می‌کنیم؟‏

 بله.‏ شرایط دنیا و گاه‌شماری کتاب مقدّس نشان می‌دهد که روزهای آخر از سال ۱۹۱۴ آغاز شده است.‏ در آن زمان،‏ عیسی در آسمان شروع به حکمرانی کرد.‏ او در ابتدای حکومتش،‏ شیطان و فرشتگان شریر را از آسمان بیرون انداخت و فعالیتشان را به زمین محدود ساخت.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۱۲‏)‏ تأثیر شیطان بر انسان‌ها را می‌توان در اعمال و روحیهٔ بد مردم دنیا مشاهده کرد؛‏ اعمال و روحیاتی که روزهای آخر را به «زمان‌هایی سخت» تبدیل کرده است.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱‏.‏