به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آیا موسی کتاب مقدّس را نوشت؟‏

آیا موسی کتاب مقدّس را نوشت؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

خدا از موسی استفاده کرد تا پنج کتاب اول کتاب مقدّس یعنی پیدایش،‏ خروج،‏ لاویان،‏ اعداد و تَثنیه را بنگارد.‏ او احتمالاً کتاب ایّوب و مزمور ۹۰ را نیز نوشت.‏ ولی موسی فقط یکی از ۴۰ نفری بود که خدا برای نگارش کتاب مقدّس استفاده کرد.‏