به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آیا خدا در مکانی مشخص زندگی می‌کند؟‏

آیا خدا در مکانی مشخص زندگی می‌کند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

بله.‏ خدا در آسمان‌ها زندگی می‌کند.‏ توجه کنید که این آیات کتاب مقدّس چه می‌گویند:‏

سلیمان پادشاه در دعایی گفت:‏«‏از سکونتگاه خود،‏ آسمان،‏ بشنو.‏‏»—‏۱ پادشاهان ۸:‏۴۳.‏

عیسای مسیح به شاگردان خود آموخت که خدا را در دعاهایشان چنین خطاب کنند:‏ «‏پدر ما که در آسمان‌هایی.‏‏»—‏مَتّی ۶:‏۹‏.‏

عیسی پس از رستاخیزش،‏ «‏به خود آسمان داخل شد و اکنون .‏.‏.‏ در برابر خدا حاضر است.‏‏»—‏عبرانیان ۹:‏۲۴

این آیات نشان می‌دهد که یَهُوَه خدا شخصیتی واقعی است و در مکانی مشخص یعنی در آسمان زندگی می‌کند.‏