مراجعه به متن

مصیبت عظیم چیست؟‏

مصیبت عظیم چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 دوران مصیبت عظیم سخت‌ترین زمان در تمام تاریخ بشر خواهد بود.‏ کتاب مقدّس پیشگویی کرده است که این مصیبت طی «روزهای آخر» یا «زمان آخر» رخ می‌دهد.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱؛‏ دانیال ۱۲:‏۴‏)‏ این مصیبت چنان عظیم خواهد بود که «از آغاز دنیایی که خدا آفرید،‏ تا آن روز واقع نشده است و هرگز نیز تکرار نخواهد شد.‏»—‏مَرقُس ۱۳:‏۱۹؛‏ دانیال ۱۲:‏۱؛‏ مَتّی ۲۴:‏۲۱،‏ ۲۲‏.‏

وقایعی که طی مصیبت عظیم رخ خواهد داد

  •   نابودی ادیان کاذب.‏ ادیان کاذب با سرعتی شگفت‌آور نابود خواهند شد.‏ (‏مکاشفه ۱۷:‏۱،‏ ۵؛‏ ۱۸:‏۹،‏ ۱۰،‏ ۲۱‏)‏ سازمان ملل به نمایندگی از طرف تمام قدرت‌های سیاسی جهان،‏ ادیان کاذب را نابود می‌سازد و در واقع مقصود خدا را به جا می‌آورد.‏—‏مکاشفه ۱۷:‏۳،‏ ۱۵-‏۱۸‏.‏ *

  •   حمله به دین حقیقی.‏ در کتاب حِزْقیال گروهی از قوم‌ها که «جوج از زمین ماجوج» خوانده شده است،‏ تلاش خواهند کرد پرستندگان حقیقی خدا را نابود کنند.‏ اما خدا پرستندگانش را محافظت خواهد کرد.‏—‏حِزْقیال ۳۸:‏۱،‏ ۲،‏ ۹-‏۱۲،‏ ۱۸-‏۲۳‏.‏

  •   داوری انسان‌ها.‏ عیسی همهٔ انسان‌ها را «از یکدیگر جدا خواهد کرد؛‏ همان گونه که شبان گوسفندها را از بزها جدا می‌کند.‏» (‏مَتّی ۲۵:‏۳۱-‏۳۳‏)‏ هر شخص بر این مبنا داوری می‌شود که آیا از «برادران» مسیح،‏ یعنی کسانی که در آینده از آسمان حکومت خواهند کرد،‏ حمایت کرده است یا خیر.‏—‏مَتّی ۲۵:‏۳۴-‏۴۶‏.‏

  •   گردآوری تمام حکمرانان پادشاهی خدا.‏ انسان‌های وفاداری که خدا برگزیده است،‏ برای حکمرانی با مسیح در آسمان،‏ زندگی زمینی‌شان پایان می‌یابد و در آسمان رستاخیز می‌یابند.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۳۱؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۵۰-‏۵۳؛‏ ۱تِسالونیکیان ۴:‏۱۵-‏۱۷‏.‏

  •   حارمَگِدّون.‏ این «جنگِ آن روز عظیم خدای قادر مطلق» همچنین «روز خداوند» خوانده شده است.‏ (‏مکاشفه ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۶؛‏ اِشَعْیا ۱۳:‏۹؛‏ ۲پِطرُس ۳:‏۱۲‏)‏ کسانی که مسیح محکوم کند،‏ نابود خواهند شد.‏ (‏صَفَنیا ۱:‏۱۸؛‏ ۲تِسالونیکیان ۱:‏۶-‏۱۰‏)‏ از جمله چیزهایی که طی این جنگ نابود خواهد شد،‏ کل نظام سیاسی دنیاست که در کتاب مقدّس با وحشی هفت‌سر به تصویر کشیده شده است.‏—‏مکاشفه ۱۹:‏۱۹-‏۲۱‏.‏

وقایعی که بعد از مصیبت عظیم رخ خواهد داد

  •   در بند شدن شیطان و دیوهایش.‏ فرشته‌ای پرقدرت،‏ شیطان و دیوهایش را به «چاه بی‌انتها» که سمبول عدم هر گونه فعالیت است،‏ می‌اندازد.‏ (‏مکاشفه ۲۰:‏۱-‏۳‏)‏ وضعیت شیطان در آن به اصطلاح چاه بی‌انتها را می‌توان به وضعیت شخصی در زندان تشبیه کرد که دیگر نمی‌تواند تأثیری بر افراد خارج از زندان داشته باشد.‏—‏مکاشفه ۲۰:‏۷‏.‏

  •   آغاز حکومت هزارساله.‏ حکمرانی هزارسالهٔ پادشاهی خدا آغاز می‌شود و برکات فراوانی را نصیب انسان‌ها می‌سازد.‏ (‏مکاشفه ۵:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۲۰:‏۴،‏ ۶‏)‏ «گروهی عظیم» و بی‌شمار ‹از مصیبت عظیم بیرون می‌آیند.‏› آری،‏ آنان از آن مصیبت نجات یافته،‏ آغاز حکومت هزارساله را به چشم می‌بینند.‏—‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۴؛‏ مزمور ۳۷:‏۹-‏۱۱‏.‏

^ بند 2 در کتاب مکاشفه به بابل بزرگ و «فاحشهٔ بزرگ» اشاره شده است که در واقع سمبول همان ادیان کاذب است.‏ (‏مکاشفه ۱۷:‏۱،‏ ۵‏)‏ همچنین آن وحش سرخ رنگ که بابل بزرگ را نابود می‌کند،‏ سمبول سازمانی است که می‌خواهد تمام ملل جهان را متحد سازد و نمایندهٔ آن‌ها باشد.‏ این سازمان پیش از این،‏ جامعهٔ ملل و اکنون سازمان ملل متحد خوانده می‌شود.‏