به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آیا شیطان مسبب تمام رنج و مصیبت‌های بشر است؟‏

آیا شیطان مسبب تمام رنج و مصیبت‌های بشر است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

کتاب مقدّس نشان می‌دهد که شیطان یا ابلیس موجودی واقعی است.‏ او همچون تبهکاری پرقدرت مصمم است که با نشانه‌های «دروغین»‏ و «‏حیله‌های بدکارانه‏» خواستش را عملی سازد.‏ در واقع کلام خدا در مورد شیطان می‌گوید:‏ «‏همواره خود را به شکل فرشتهٔ نور درمی‌آورد.‏‏» (‏۲تِسالونیکیان ۲:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۲قُرِنتیان ۱۱:‏۱۴‏)‏ ما می‌توانیم به وجود شیطان در صدماتی که به جامعهٔ بشری وارد کرده است،‏ پی ببریم.‏

اما باید توجه داشت که شیطان مسبب تمام رنج و مصیبت‌های بشر نیست.‏ خدا انسان را مختار آفریده است و او خود می‌تواند خوب و بد را انتخاب کند.‏ (‏یوشَع ۲۴:‏۱۵‏)‏ اگر تصمیمی نادرست بگیریم،‏ عواقب بد آن را نیز خواهیم دید.‏—‏غَلاطیان ۶:‏۷،‏ ۸‏.‏