به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

چرا عیسی پسر خدا خوانده می‌شود؟‏

چرا عیسی پسر خدا خوانده می‌شود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

خدا زنی ندارد که پدر فرزندان آن زن باشد.‏ اما او خالق تمام موجودات است.‏ (‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ از این رو،‏ آدم،‏ نخستین انسانی که خدا او را آفرید،‏ «‏پسر خدا‏» خوانده شده است.‏ (‏لوقا ۳:‏۳۸‏)‏ خدا،‏ عیسی را نیز آفرید.‏ از این رو،‏ کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که او «‏پسر خدا‏» خوانده شده است.‏—‏یوحنا ۱:‏۴۹‏.‏

خدا عیسی را پیش از آدم خلق کرد.‏ پولُس،‏ یکی از نخستین پیروان عیسی در مورد او چنین نوشت:‏ «‏نخست‌زادهٔ تمامی آفرینش است.‏‏» (‏کولُسیان ۱:‏۱۵‏)‏ عیسی پیش از این که در شهر بیت‌لِحِم متولّد شود،‏ می‌زیست.‏ در واقع کتاب مقدّس می‌گوید که او «‏از قدیم و از ایام ازل‏» وجود داشته است.‏ (‏میکاه ۵:‏۲‏)‏ عیسی،‏ نخست‌زادهٔ خدا پیش از این که به روی زمین بیاید،‏ فرشته‌ای بود که در آسمان زندگی می‌کرد.‏ او در مورد خود گفت که «‏از آسمان‏» آمده است.‏—‏یوحنا ۶:‏۳۸؛‏ ۸:‏۲۳‏.‏