مراجعه به متن

عیسی چگونه باعث نجات ما می‌شود؟‏

عیسی چگونه باعث نجات ما می‌شود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 وقتی عیسی جانش را همچون بهای رهایی در راه بشر فدا کرد،‏ نجات را برای انسان‌های وفادار میسر ساخت.‏ (‏مَتّی ۲۰:‏۲۸‏)‏ بنابراین،‏ کتاب مقدّس عیسی را «نجات‌دهندهٔ مردم دنیا» می‌نامد.‏ (‏۱یوحنا ۴:‏۱۴‏)‏ همچنین در کلام خدا آمده است:‏ «‏نجات از طریق هیچ کس دیگری میسر نیست؛‏ زیرا هیچ نام دیگری زیر آسمان به انسان‌ها داده نشده است که از طریق آن نجات یابیم.‏»—‏اعمال ۴:‏۱۲‏.‏

 عیسی به خاطر همهٔ کسانی که به او ایمان می‌ورزند،‏ «طعم مرگ را» چشید.‏ (‏عبرانیان ۲:‏۹؛‏ یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ سپس،‏ «خدا او را از مردگان برخیزانید» و عیسی در قالب موجودی روحی به آسمان بازگشت.‏ (‏اعمال ۳:‏۱۵‏)‏ عیسی در آنجا «قادر است کسانی را که از طریق وی نزد خدا می‌آیند،‏ کاملاً نجات بخشد؛‏ زیرا همیشه زنده است تا برای آنان شفاعت کند.‏»—‏عبرانیان ۷:‏۲۵‏.‏

چرا لازم است که عیسی برای ما شفاعت کند؟‏

 همهٔ ما گناهکاریم.‏ (‏رومیان ۳:‏۲۳‏)‏ گناه بین ما و خدا مانع ایجاد می‌کند و باعث مرگمان می‌شود.‏ (‏رومیان ۶:‏۲۳‏)‏ اما عیسی «شفیع» کسانی است که به بهای رهایی او ایمان دارند.‏ (‏۱یوحنا ۲:‏۱‏،‏ پاورقی)‏ او برای آنان شفاعت کرده،‏ از خدا درخواست می‌کند که دعاهایشان را بشنود و بر اساس مرگ فداکارانهٔ عیسی گناهانشان را ببخشد.‏ (‏مَتّی ۱:‏۲۱؛‏ رومیان ۸:‏۳۴‏)‏ خدا پذیرای شفاعت‌های عیساست،‏ زیرا با خواست و ارادهٔ او هماهنگی دارد.‏ خدا عیسی را به زمین فرستاد تا «از طریق وی مردم دنیا نجات یابند.‏»—‏یوحنا ۳:‏۱۷‏.‏

آیا فقط ایمان به عیسی برای نجات کافی است؟‏

 خیر.‏ هرچند ایمان به عیسی برای نجات لازم است،‏ اما کافی نیست.‏ (‏اعمال ۱۶:‏۳۰،‏ ۳۱‏)‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «چنان که بدن بدون روح مرده است،‏ ایمان بدون عمل نیز مرده است.‏» (‏یعقوب ۲:‏۲۶‏)‏ به چند شرط نجات توجه کنید:‏

  •   تعلیم گرفتن در مورد عیسی و پدر آسمانی‌اش یَهُوَه.‏—‏یوحنا ۱۷:‏۳‏.‏

  •   ایمان آوردن به آنان.‏—‏یوحنا ۱۲:‏۴۴؛‏ ۱۴:‏۱‏.‏

  •   نشان دادن ایمان با عمل به فرامین آنان.‏ (‏لوقا ۶:‏۴۶؛‏ ۱یوحنا ۲:‏۱۷‏)‏ عیسی تعلیم داد هر کسی که او را «سَرور» بخواند الزاماً نجات نخواهد یافت،‏ بلکه تنها کسی ‹که خواست پدر او را که در آسمان است،‏ به جا آوَرَد‏› نجات خواهد یافت.‏—‏مَتّی ۷:‏۲۱‏.‏

  •   از دست ندادن ایمانمان در رویارویی با مشکلات.‏ عیسی به طور روشن و واضح گفت:‏ «آن که تا به آخر پایدار بماند،‏ نجات خواهد یافت.‏»—‏مَتّی ۲۴:‏۱۳‏.‏