مراجعه به متن

آیا عیسی،‏ خدای قادر مطلق است؟‏

آیا عیسی،‏ خدای قادر مطلق است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خیر.‏ مخالفان عیسی او را متهم کردند که خود را با خدا برابر می‌داند.‏ (‏یوحنا ۵:‏۱۸؛‏ ۱۰:‏۳۰-‏۳۳‏)‏ اما عیسی هیچ گاه ادعا نکرد که با خدای قادر مطلق برابر است.‏ او گفت:‏ «پدر از من بزرگ‌تر است.‏»—‏یوحنا ۱۴:‏۲۸‏.‏

 نخستین پیروان عیسی،‏ او را با خدای قادر مطلق برابر نمی‌دانستند.‏ برای مثال،‏ پولُس که یکی از پیروان عیسی بود،‏ پس از رستاخیز او چنین نوشت:‏ «خدا [عیسی] را به مقامی برتر سرافراز نمود.‏» روشن است که پولُس بر این باور نبود که عیسی قادر مطلق است.‏ در غیر این صورت چگونه ممکن بود خدا،‏ عیسی را به مقامی بالاتر سرافراز کند؟‏—‏فیلیپیان ۲:‏۹‏.‏