مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس طلاق را منع کرده است؟‏

آیا کتاب مقدّس طلاق را منع کرده است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 عیسی به تنها دلیل موجه برای طلاق اشاره کرد و گفت:‏ «هر کس زن خود را به دلیلی غیر از عمل نامشروع جنسی طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند،‏ مرتکب زنا شده است.‏»—‏مَتّی ۱۹:‏۹‏.‏

 خدا از عمل کسی که با دروغ و نیرنگ همسر خود را طلاق می‌دهد،‏ نفرت دارد.‏ کسانی که بدون دلیل موجه همسر خود را طلاق می‌دهند،‏ برای این عملشان به خدا جوابگو هستند،‏ به‌خصوص اگر نیّتشان از طلاق این باشد که به شخصی دیگر بپیوندند.‏—‏مَلاکی ۲:‏۱۳-‏۱۶؛‏ مَرقُس ۱۰:‏۹‏.‏