مراجعه به متن

آیا شیطان می‌تواند انسان‌ها را کنترل کند؟‏

آیا شیطان می‌تواند انسان‌ها را کنترل کند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 شیطان و دیوها مردم دنیا را تحت تأثیر خود دارند.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «مردم دنیا،‏ تحت قدرت و سلطهٔ شیطان قرار دارند.‏» (‏۱یوحنا ۵:‏۱۹‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ کتاب مقدّس به راه‌هایی اشاره می‌کند که از طریق آن‌ها شیطان بر مردم تأثیر می‌گذارد.‏

  •   فریبکاری.‏ کتاب مقدّس ما را ترغیب می‌کند که در برابر «حیله‌های ابلیس» استوار بایستیم.‏ (‏اِفِسُسیان ۶:‏۱۱‏)‏ یکی از حیله‌های شیطان این است که ما را بفریبد تا باور کنیم نمایندگان یا «خادمان او،‏» در واقع خادمان خدا هستند.‏—‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۱۳-‏۱۵‏.‏

  •   ارتباط با نیروهای مافوق طبیعی.‏ شیطان مردم را از طریق احضارکنندگان ارواح،‏ فالگیران و آنانی که غیب‌گویی یا طالع‌بینی می‌کنند،‏ گمراه می‌کند.‏ (‏تَثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ استفاده از مواد مخدّر،‏ هیپنوتیزم و انواع مِدیتیشن،‏ * شخص را در معرض نفوذ و تأثیر دیوها قرار می‌دهد.‏—‏لوقا ۱۱:‏۲۴-‏۲۶‏.‏

  •   ادیان دروغین.‏ ادیانی که تعالیم نادرست را ترویج می‌دهند،‏ مردم را به سمت نافرمانی از خدا سوق می‌دهند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۲۰‏)‏ کتاب مقدّس چنین تعالیم دروغ را «تعالیم دیوها» می‌نامد.‏—‏۱تیموتائوس ۴:‏۱‏.‏

  •   دیوزدگی.‏ گزارشات کتاب مقدّس نشان می‌دهد که گاهی ارواح شریر،‏ اشخاص را کنترل می‌کردند.‏ برخی از افراد دیوزده،‏ به سبب تأثیر دیوها خود را زخمی می‌کردند یا حتی قدرت بینایی یا تکلّم خود را از دست می‌دادند.‏—‏مَتّی ۱۲:‏۲۲؛‏ مَرقُس ۵:‏۲-‏۵‏.‏

چگونه می‌توانیم از تأثیر شیطان دوری کنیم؟‏

 ما نباید از قدرت دیوها در کنترل انسان ترسی به دل راه دهیم،‏ چرا که کتاب مقدّس چگونگی مقابله با شیطان و دیوها را از طرق زیر نشان می‌دهد:‏

  •    ترفندهای شیطان را تشخیص دهید تا «از نقشه‌های او بی‌اطلاع» نباشید.‏—‏۲قُرِنتیان ۲:‏۱۱‏.‏

  •    کتاب مقدّس را مطالعه کنید و آنچه را می‌آموزید به کار گیرید.‏ به کار بستن اصول کتاب مقدّس شما را از تأثیر شیطان محفوظ می‌دارد.‏—‏اِفِسُسیان ۶:‏۱۱-‏۱۸‏.‏

  •    هر آنچه را که در ارتباط با دیوهاست،‏ از جمله آهنگ،‏ کتاب،‏ مجلّه،‏ پوستر و فیلم،‏ از خود دور کنید.‏—‏اعمال ۱۹:‏۱۹‏.‏

^ بند 3 مِدیتیشن در کل تکنیک و تمرین ذهنی است که هدف از آن توقف جریان فکر یا خالی کردن ذهن است.‏