مراجعه به متن

چرا این همه شاخه‌های مختلف مسیحیت وجود دارد؟‏

چرا این همه شاخه‌های مختلف مسیحیت وجود دارد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بسیاری ادعا می‌کنند که تمامی شاخه‌های مسیحیت بر اساس تعالیم عیسی مسیح است.‏ اما کتاب مقدّس خلاف آن را ثابت می‌کند؛‏ این که فقط یک نوع مسیحیت واقعی وجود دارد.‏ بیایید به سه دلیل این نتیجه‌گیری بپردازیم:‏

  1.  ۱)‏ عیسی گفت که «حقیقت» را تعلیم می‌دهد و مسیحیان قرن اول میلادی دین خود را «حقیقت» می‌خواندند.‏ (‏یوحنا ۸:‏۳۲؛‏ ۲پِطرُس ۲:‏۲؛‏ ۲یوحنا ۴؛‏ ۳یوحنا ۳‏)‏ بنابراین هر که تعلیمی مغایر با تعالیم عیسی را ترویج دهد،‏ در واقع خلاف حقیقت عمل کرده است و پیرو واقعی عیسی نیست.‏

  2.  ۲)‏ کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید ‹در سخن وحدت داشته باشند و در میانشان تفرقه نباشد.‏› (‏۱قُرِنتیان ۱:‏۱۰‏)‏ اما واقعیت امر این است که بسیاری از شاخه‌های مسیحیت حتی بر سر اصول اساسی ایمانشان اختلاف‌نظر دارند،‏ برای مثال،‏ حتی در مورد روش غسل تعمید توافق ندارند.‏ پس امکان ندارد که عقاید همهٔ این شاخه‌ها صحیح و درست باشد.‏—‏۱پِطرُس ۲:‏۲۱‏.‏

  3.  ۳)‏ عیسی پیشگویی کرد که بسیاری از مردم ادعا خواهند کرد که پیرو او هستند،‏ اما به دلیل نافرمانی‌شان از فرامین او،‏ آنان را رد خواهد کرد.‏ (‏مَتّی ۷:‏۲۱-‏۲۳؛‏ لوقا ۶:‏۴۶‏)‏ همچنین عیسی گفت که رهبران دینی تنها به فکر منافع خود خواهند بود و با تظاهر به خداپرستی بسیاری از مردم را گمراه خواهند کرد.‏ (‏مَتّی ۷:‏۱۵‏)‏ به علاوه پیشگویی شده بود که عده‌ای از مردم «تعالیم صحیح» کتاب مقدّس را رد خواهند کرد و تعالیم مسیحیان دروغین را که باب میلشان و «گوشنواز» است،‏ ترجیح خواهند داد.‏—‏۲تیموتائوس ۴:‏۳،‏ ۴‏.‏

 عیسی در مَثَل گندم و علف هرز پیشگویی کرد که مخالفان (‏یعنی مرتدان)‏ زیادی بر ضدّ مسیحیت حقیقی قد علم خواهند کرد.‏ (‏مَتّی ۱۳:‏۲۴-‏۳۰،‏ ۳۶-‏۴۳‏)‏ به این دلیل طی اعصار متمادی تشخیص مسیحیان حقیقی غیر ممکن خواهد بود.‏ درست همان گونه که عیسی پیشگویی کرد،‏ پس از مرگ رسولانش،‏ ارتدادی عظیم در مسیحیت ریشه گرفت.‏ (‏اعمال ۲۰:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ این باعث شد که شاخه‌های مسیحیت با پذیرفتن تعالیم مرتدانه ‹از حقیقت منحرف شوند.‏›—‏۲تیموتائوس ۲:‏۱۸‏.‏

 همچنین عیسی پیشگویی کرد که فرق بین مسیحیان حقیقی و مسیحیان دروغین سرانجام کاملاً آشکار خواهد شد.‏ این امر طی «دوران پایانی نظام حاضر» یعنی طی دورانی که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم به وقوع پیوسته است.‏—‏مَتّی ۱۳:‏۳۰،‏ ۳۹‏.‏