به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا کتاب مقدّس سِقط‌جنین را تأیید می‌کند؟‏

آیا کتاب مقدّس سِقط‌جنین را تأیید می‌کند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

خیر.‏ زندگی و حیات از دید خدا مقدّس است.‏ او حتی جنین را نیز موجودی زنده می‌داند.‏ داوود پادشاه به الهام خدا در مورد او نوشت:‏ «‏چشمان تو جنین مرا دیده است.‏‏» (‏مزمور ۱۳۹:‏۱۶‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏ خدا گفته است که هر کس به نوزاد متولّدنشده صدمه زند،‏ برای این عمل خود جوابگوست.‏ از این رو،‏ در دید خدا کشتن نوزاد متولّدنشده قتل محسوب می‌شود.‏—‏خروج ۲۰:‏۱۳؛‏ ۲۱:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

فرض کنید که پدر و مادری هنگام تولّد نوزادشان ناچار شوند که بین زندگی مادر و نوزاد یکی را انتخاب کنند.‏ آنان باید چه کنند؟‏ این زوج باید تصمیم بگیرند که جان کدام یک را می‌خواهند حفظ کنند.‏