مراجعه به متن

چه کسانی پس از مرگ به آسمان می‌روند؟‏

چه کسانی پس از مرگ به آسمان می‌روند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خدا شماری معدود از مسیحیان وفادار را برمی‌گزیند که پس از مرگ،‏ برای زندگی در آسمان رستاخیز یابند.‏ (‏۱پِطرُس ۱:‏۳،‏ ۴‏)‏ البته واضح است برای این که این مسیحیان کفایت چنین رستاخیزی را داشته باشند،‏ باید طی زندگی‌شان بر زمین ایمان خود را استوار نگاه دارند و مطابق با معیارهای مسیحی رفتار کنند.‏—‏اِفِسُسیان ۵:‏۵؛‏ فیلیپیان ۳:‏۱۲-‏۱۴‏.‏

این گروه از مسیحیان در آسمان چه خواهند کرد؟‏

 آنان در کنار عیسی در مقام پادشاه و کاهن به مدت ۱۰۰۰ سال خدمت خواهند کرد.‏ (‏مکاشفه ۵:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۲۰:‏۶‏)‏ این مسیحیان،‏ «آسمان‌هایی جدید» یعنی حکومت آسمانی را تشکیل خواهند داد که بر «زمینی جدید» یعنی جامعه‌ای نوین بر زمین حکمرانی خواهد کرد.‏ تحت حکمرانی این حکمرانانِ آسمانی،‏ انسان‌ها از لحاظ جسمی،‏ روحی و روحانی کامل خواهند شد.‏ به این ترتیب خواست و مقصود اولیهٔ خدا به تحقق خواهد رسید،‏ یعنی همان مقصودی که از آغاز برای بشر در نظر داشت.‏—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۱۷؛‏ ۲پِطرُس ۳:‏۱۳‏.‏

چند نفر برای زندگی در آسمان رستاخیز می‌یابند؟‏

 کتاب مقدّس مشخص می‌کند که ۱۴۴٬۰۰۰ نفر برای زندگی در آسمان رستاخیز خواهند یافت.‏ (‏مکاشفه ۷:‏۴‏)‏ یوحنای رسول رؤیایی دید که در مکاشفه ۱۴:‏۱-‏۳ ثبت شده است.‏ در این رؤیا او «برّه» را می‌بیند که «بر کوه صهیون ایستاده است و ۱۴۴٬۰۰۰ نفر همراه او هستند.‏» در اینجا «برّه» مظهر عیساست پس از رستاخیزش در آسمان.‏ (‏یوحنا ۱:‏۲۹؛‏ ۱پِطرُس ۱:‏۱۹‏)‏ «کوه صهیون» مظهر مقام والای عیسی و ۱۴۴٬۰۰۰ نفر است که با او در آسمان حکمرانی خواهند کرد.‏—‏مزمور ۲:‏۶؛‏ عبرانیان ۱۲:‏۲۲‏.‏

 در کتاب مقدّس از تشبیهی استفاده شده است:‏ کل مسیحیان وفادار،‏ گوسفندان عیسی خوانده شده‌اند و گروهی که «فراخوانده» و «برگزیده» می‌شوند که با عیسی مسیح در آسمان حکمرانی کنند،‏ «گلهٔ کوچک» نامیده شده‌اند.‏ (‏یوحنا ۱۰:‏۱۶؛‏ مکاشفه ۱۷:‏۱۴؛‏ لوقا ۱۲:‏۳۲‏)‏ این تشبیه نشان می‌دهد که این گروه نسبت به کل مسیحیان وفادار تعداد نسبتاً اندکی هستند.‏

برداشت نادرست در مورد کسانی که از زندگی در آسمان برخوردار می‌شوند

 برداشت نادرست:‏ همهٔ انسان‌های درستکار به آسمان خواهند رفت.‏

 واقعیت:‏ خدا در کلامش گفته است که بسیاری از انسان‌های درستکار تا ابد بر روی زمین زندگی خواهند کرد.‏—‏مزمور ۳۷:‏۱۱،‏ ۲۹،‏ ۳۴‏.‏

  •   عیسی گفت:‏ «هیچ انسانی به آسمان بالا نرفته است.‏» (‏یوحنا ۳:‏۱۳‏)‏ او بدین شکل نشان داد که انسان‌های درستکاری همچون ابراهیم،‏ موسی،‏ ایّوب و داوود که پیش از او درگذشتند به آسمان نرفته بودند.‏ (‏اعمال ۲:‏۲۹،‏ ۳۴‏)‏ در واقع آنان امید داشتند که رستاخیز یابند و بر زمین زندگی کنند.‏—‏ایّوب ۱۴:‏۱۳-‏۱۵‏.‏

  •   در کتاب مقدّس رستاخیز برای زندگی در آسمان «رستاخیز اول» خوانده شده است.‏ (‏مکاشفه ۲۰:‏۶‏)‏ پس باید رستاخیز دیگری نیز وجود داشته باشد.‏ این رستاخیز برای زندگی بر روی زمین خواهد بود.‏

  •   کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که تحت حکمرانی پادشاهی خدا «دیگر مرگ نخواهد بود.‏» (‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏)‏ قطعاً این وعدهٔ خدا باید بر روی زمین تحقق یابد،‏ چون در آسمان هیچ گاه مرگ وجود نداشته است.‏

 برداشت نادرست:‏ هر کس خود زندگی در آسمان یا بر زمین را برمی‌گزیند.‏

 واقعیت:‏ خدا تعیین می‌کند که کدام یک از مسیحیان وفادار جایزهٔ زندگی در آسمان را به دست آورند یعنی ‹به آسمان فراخوانده شوند.‏› (‏فیلیپیان ۳:‏۱۴‏)‏ میل و آرزوی شخص هیچ تأثیری در انتخاب خدا ندارد.‏—‏مَتّی ۲۰:‏۲۰-‏۲۳‏.‏

 برداشت نادرست:‏ زندگی بر زمین رتبهٔ پایین‌تری دارد و به کسانی داده می‌شود که لایق زندگی در آسمان نیستند.‏

 واقعیت:‏ خدا کسانی را که به زندگی ابدی بر روی زمین دست می‌یابند،‏ «قوم من،‏» «برگزیدگان من» و «قومی برکت‌یافته» خوانده است.‏ (‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۱-‏۲۳‏)‏ آنان این افتخار را دارند که مقصود نخست خدا برای بشر در خصوص آنان به تحقق رسد؛‏ یعنی برخورداری از جسمی کامل و زندگی ابدی در بهشت روی زمین.‏—‏پیدایش ۱:‏۲۸؛‏ مزمور ۱۱۵:‏۱۶؛‏ اِشَعْیا ۴۵:‏۱۸‏.‏

 برداشت نادرست:‏ عدد ۱۴۴٬۰۰۰ که در کتاب مکاشفه گفته شده است،‏ مفهوم نمادین دارد.‏

 واقعیت:‏ در کتاب مکاشفه از اعداد به صورت نمادین استفاده شده است اما برخی نیز مفهوم واقعی خود را دارند،‏ برای مثال «نام ۱۲ رسولِ برّه» (‏مکاشفه ۲۱:‏۱۴‏)‏ حال چرا عدد ۱۴۴٬۰۰۰ مفهومی نمادین ندارد؟‏

 در مکاشفه ۷:‏۴ آمده است:‏ «شمار کسانی که مُهر شدند،‏ [برای زندگی در آسمان] ۱۴۴٬۰۰۰ نفر است.‏» در کنار این آیه برای نشان دادن تمایز از «گروهی عظیم» نام برده شده است که «هیچ کس قادر به شمارش آنان نبود.‏» خدا این گروه از مسیحیان را نیز نجات می‌بخشد.‏ (‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ اگر عدد ۱۴۴٬۰۰۰ مفهومی نمادین داشت و به شماری مشخص اشاره نداشت،‏ مقایسهٔ این دو گروه بی‌مفهوم می‌بود.‏ *

 به علاوه در کتاب مقدّس در مورد این ۱۴۴٬۰۰۰ نفر گفته شده است که آنان «به عنوان نوبر» از میان انسان‌ها خریده شدند.‏ (‏مکاشفه ۱۴:‏۴‏)‏ واژهٔ «نوبر» به گروهی کوچک اشاره دارد که از میان مردم انتخاب شده‌اند.‏ این واژه توصیفی بجاست برای آنان که از آسمان با مسیح بر تابعان روی زمین که تعدادشان نامشخص است،‏ حکمرانی خواهند کرد.‏—‏مکاشفه ۵:‏۱۰‏.‏

^ بند 16 پروفسور رابرت توماس در مورد عدد ۱۴۴٬۰۰۰ در مکاشفه ۷:‏۴ چنین نوشته است:‏ «این عددی مشخص است در مقابل شمار نامشخصی که در مکاشفه ۷:‏۹ آمده است.‏ اگر تصوّر کنیم که این عدد مفهومی نمادین دارد،‏ هیچ یک از اعداد این کتاب را نمی‌توان به مفهوم واقعی آن در نظر گرفت.‏»—‏مکاشفه ۱-‏۷:‏ «نقد و تفسیر» انگلیسی،‏ صفحهٔ ۴۷۴.‏