مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که زمین مسطح است؟‏

آیا کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که زمین مسطح است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خیر،‏ کتاب مقدّس تعلیم نمی‌دهد که زمین مسطح است.‏ * کتاب مقدّس،‏ کتابی برای آموزش‌های علمی نیست اما با حقایق علمی هیچ تناقضی ندارد.‏ گفته‌های کتاب مقدّس «پایدارند تا ابدالآباد.‏»—‏مزمور ۱۱۱:‏۸‏.‏

 عبارت «چهارگوشهٔ جهان» در کتاب مقدّس به چه معناست؟‏

 هنگام مطالعهٔ کتاب مقدّس،‏ نباید برداشت کنیم که عبارات «چهارگوشهٔ جهان» و «کرانهای زمین» نشانگر این است که گویی زمین دارای گوشه یا نقاط پایانی است.‏ (‏اِشَعْیا ۱۱:‏۱۲؛‏ ایّوب ۳۷:‏۳‏)‏ از قرار معلوم،‏ این عبارات اصطلاحاً به سطح کل زمین اشاره می‌کنند.‏ کتاب مقدّس از چهار نقطهٔ جغرافیایی قطب‌نما نیز به عنوان یک اصطلاح که نشانگر کل زمین می‌باشد،‏ استفاده می‌کند.‏—‏لوقا ۱۳:‏۲۹‏.‏

 عبارتی که به صورت «گوشه» یا «کران» ترجمه شده،‏ اصطلاحی در زبان عبری است که از واژهٔ «بال‌ها» نشأت می‌گیرد.‏ در «دایرة‌المعارف بین‌المللی و مستند کتاب مقدّس»‏ * چنین آمده است:‏ «می‌توان گفت که بال پرنده گسترش پیدا کرده دور جوجه‌هایش حد و مرزی قرار می‌دهد،‏ پس این عبارت عبری نیز برای توصیف حد و مرز مناطقی گسترده به کار برده می‌شد.‏» همان کتاب مرجع در توضیح ایّوب ۳۷:‏۳ و اِشَعْیا ۱۱:‏۱۲ چنین می‌افزاید:‏ «عبارات ‹چهارگوشهٔ جهان› و ‹کرانهای زمین› در این آیات به معنی ساحل،‏ مرز یا دورافتاده‌ترین نقاط دنیا می‌باشد.‏»‏

 دربارهٔ وسوسهٔ عیسی توسط شیطان چه می‌توان گفت؟‏

 شیطان برای وسوسهٔ عیسی،‏ «او را به بالای کوهی بسیار بلند برد و تمام حکومت‌های دنیا و شکوه آن‌ها را به او نشان داد.‏» (‏مَتّی ۴:‏۸‏)‏ برخی ادعا می‌کنند که بر اساس این گزارش کتاب مقدّس،‏ می‌توان گفت که زمین مسطح است،‏ زیرا عیسی توانست از یک نقطهٔ بسیار بلند،‏ تمامی مناطق دنیا را ببیند.‏ اما در این گزارش،‏ از عبارت ‹کوه بسیار بلند› ظاهراً به طور مجازی استفاده شده است و به مکانی واقعی اشاره ندارد.‏ بیایید ببینیم که چگونه به این نتیجه می‌رسیم:‏

  •   هیچ کوهی در سراسر دنیا وجود ندارد که تمامی حکومت‌های دنیا از قلّهٔ آن قابل رؤیت باشد.‏

  •   شیطان نه تنها تمامی حکومت‌ها بلکه «شکوه آن‌ها» را نیز به عیسی نشان داد.‏ مشاهدهٔ شکوه آن‌ها از فاصله‌ای بسیار دور امکان‌پذیر نیست،‏ پس چنین استنباط می‌شود که شیطان،‏ حکومت‌ها و شکوه‌شان را در یک رؤیا به عیسی نشان داد.‏ ممکن است روشی که او به کار برد،‏ مشابه کسی باشد که برای نشان دادن تصاویری از مناطق گوناگون دنیا از پروژکتور و صفحهٔ نمایش استفاده می‌کند.‏

  •   در انجیل لوقا در رابطه با همین گزارش آمده است که «ابلیس عیسی را به مکانی بلند برد و در لحظه‌ای،‏ تمامی حکومت‌های سراسر زمین را به او نشان داد.‏» (‏لوقا ۴:‏۵‏)‏ قدرت بینایی انسان معمولی از دیدن همهٔ این‌ها در یک لحظه عاجز است.‏ بنابراین ابلیس عیسی را از طریقی دیگر مورد وسوسه قرار داد.‏

^ بند 1 به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ خدا «بر بالای دایرهٔ زمین نشسته است.‏» (‏اِشَعْیا ۴۰:‏۲۲‏)‏ طبق برخی از کتاب‌های مرجع،‏ می‌توان واژه‌ای که در این آیه به صورت دایره ترجمه شده است،‏ کره نیز ترجمه کرد.‏ اما برخی از محققان می‌گویند که استفاده از واژهٔ دایره لزوماً به کروی بودن زمین اشاره نمی‌کند.‏ به هر حال،‏ کتاب مقدّس از این ایده که زمین مسطح است،‏ پشتیبانی نمی‌کند.‏

^ بند 3 مأخذ انگلیسی.‏ ویرایش جدید،‏ جلد ۲ صفحهٔ ۴.‏