مراجعه به متن

آیا دیوها یا شیاطین موجوداتی واقعی هستند؟‏

آیا دیوها یا شیاطین موجوداتی واقعی هستند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ دیوها ‹فرشتگانی هستند که گناه کردند.‏› (‏۲پِطرُس ۲:‏۴‏)‏ به عبارت دیگر آنان موجودات روحی هستند که علیه خدا سرکشی کردند.‏ اولین فرشته‌ای که علیه خدا سرکشی کرد و دیو شد،‏ شیطان یا ابلیس بود که کتاب مقدّس او را «فرمانروای دیوها» می‌خواند.‏—‏مَتّی ۱۲:‏۲۴،‏ ۲۶‏.‏

سرکشی در روزگار نوح

 کتاب مقدّس در مورد فرشتگانی صحبت می‌کند که پیش از توفان نوح علیه خدا سرکشی کردند.‏ در کتاب مقدّس چنین آمده است:‏ «پسران خدا دیدند که دختران آدمیان زیبارویند،‏ و هر یک را که برمی‌گزیدند به زنی می‌گرفتند.‏» (‏پیدایش ۶:‏۲‏)‏ آن فرشتگان شریر «جایگاه اصلی خود را [در آسمان] حفظ نکردند» و بدن‌هایی همچون بدن انسان به خود گرفتند تا با آن زنان رابطهٔ جنسی برقرار کنند.‏—‏یهودا ۶‏.‏

 زمانی که توفان آمد،‏ این فرشتگان سرکش،‏ بدن‌های جسمانی خود را ترک کردند و به آسمان بازگشتند.‏ اما خدا آنان را طرد کرد و دیگر جزو «پسران» یا خانوادهٔ خود به شمار نیاورد.‏ او به عنوان بخشی از مجازات دیوها،‏ این توانایی را که بار دیگر بدن‌های جسمانی به خود بگیرند،‏ از آنان گرفت.‏—‏اِفِسُسیان ۶:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏