مراجعه به متن

در مورد چه چیزهایی می‌توان دعا کرد؟‏

در مورد چه چیزهایی می‌توان دعا کرد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

  شما می‌توانید در مورد هر چیزی که هماهنگ با معیارهای خداست،‏ دعا کنید؛‏ معیارهایی که در کتاب مقدّس آمده است.‏ در کلام خدا می‌خوانیم:‏ «هر چه مطابق خواست او در دعا بطلبیم،‏ دعای ما را می‌شنود.‏» (‏۱یوحنا ۵:‏۱۴‏)‏ آیا ما می‌توانیم نگرانی‌های خود را در دعاهایمان بگوییم؟‏ بله.‏ کتاب مقدّس در این مورد می‌گوید:‏ «سفرهٔ دل خویش را بر او بگشایید.‏»—‏مزمور ۶۲:‏۸‏.‏

شما می‌توانید برای موضوعات زیر دعا کنید:‏