مراجعه به متن

عالم و موجودات روحی

آسمان

آسمان چیست؟‏

این واژه در کتاب مقدّس سه مفهوم متفاوت دارد.‏

چه کسانی پس از مرگ به آسمان می‌روند؟‏

در میان مردم این برداشت نادرست وجود دارد که تمامی درستکاران به آسمان می‌روند.‏ کتاب مقدّس واقعاً چه تعلیمی می‌دهد؟‏

‏«اورشلیم جدید» چیست؟‏

این شهر بی‌نظیر چه تأثیری بر شما می‌گذارد؟‏

آیا خدا در مکانی مشخص زندگی می‌کند؟‏

کتاب مقدّس در مورد محل زندگی خدا چه می‌گوید؟‏ آیا عیسی نیز در آنجا زندگی می‌کند؟‏

فرشتگان

میکائیل فرشتهٔ ارشد کیست؟‏

او نام دیگری نیز دارد که قطعاً شما با آن بیشتر آشنایید.‏

ابلیس و دیوها

آیا شیطان واقعاً وجود دارد؟‏

آیا شیطان تنها نماد شرارت در وجود انسان‌هاست،‏ یا موجودی واقعی‌ست؟‏

آیا خدا شیطان را آفرید؟‏

چرا عیسی گفت که شیطان در حقیقت استوار نماند؟‏

چهرهٔ واقعی شیطان چه شکلی است؟‏

آیا می‌توان گفت که طبق کتاب مقدّس شکل و ظاهر شیطان مانند یک شیر یا اژدهاست؟‏

شیطان در کجا به سر می‌برد؟‏

به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ شیطان از آسمان رانده شده است.‏ اکنون شیطان در کجا به سر می‌برد؟‏

آیا شیطان می‌تواند انسان‌ها را کنترل کند؟‏

شیطان چگونه بر مردم تأثیر می‌گذارد؟‏ چگونه می‌توانیم از ترفندهای او محفوظ بمانیم؟‏

آیا شیطان مسبب تمام رنج و مصیبت‌های بشر است؟‏

کتاب مقدّس از منشأ درد و مصیبت بشر پرده برمی‌دارد.‏

آیا دیوها یا شیاطین موجوداتی واقعی هستند؟‏

دیوها چه موجوداتی هستند و از کجا می‌آیند؟‏

نِفیلیان چه کسانی بودند؟‏

کتاب مقدّس می‌گوید که آنان تنومندانی «از روزگاران کهن بودند که مردانی نام‌آور شدند.‏» در مورد آنان چه می‌دانیم؟‏