به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

درد و رنج

چرا اینقدر درد و رنج وجود دارد؟

آیا باید خدا را مسبب درد و مصیبت‌های بشر دانست؟‏

چرا درد و مصیبت می‌تواند گریبانگیر هر کس بشود،‏ حتی آنان که مورد لطف خدایند؟‏

آیا شیطان مسبب تمام رنج و مصیبت‌های بشر است؟‏

کتاب مقدّس از منشأ درد و مصیبت بشر پرده برمی‌دارد.‏

آیا فجایع طبیعی مجازاتی از جانب خداست؟‏

سه عاملی را که در مجازات الٰهی نقش دارد و در کتاب مقدّس به آن اشاره شده است،‏ در نظر گیرید.‏

چرا دستیابی به صلح و آرامش ناممکن به نظر می‌رسد؟‏

تلاش‌های انسان‌ها در برقراری صلح جهانی ناکام مانده است.‏ به چند دلیل توجه کنید.‏

کنار آمدن با درد و رنج

آیا کتاب مقدّس می‌تواند در مقابله با افسردگی به من کمک کند؟‏

سه راهی که پروردگار پرمحبتمان به افسردگان کمک می‌کند.‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای کنار آمدن با بیماری‌های مزمن به ما کمک کند؟‏

بله.‏ در این مقاله سه راه برای مقابله با بیماری‌های مزمن آمده است.‏

پایان درد و رنج

صلح و آرامش چگونه بر زمین برقرار خواهد شد؟‏

خدا در مورد برقراری صلح جهانی از طریق حکومت خود چه وعده‌ای می‌دهد؟‏

دست‌آوردهای پادشاهی خدا چه خواهد بود؟‏

وقتی پادشاهی خدا بر زمین حکمرانی کند می‌توان در انتظار چه بود؟‏