مراجعه به متن

جنگ حارمَگِدّون چیست؟‏

جنگ حارمَگِدّون چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 جنگ حارمَگِدّون جنگ نهایی بین حکومت‌های بشری و خداست.‏ این حکومت‌های بشری و طرفدارانشان در حال حاضر بر ضدّ خدا هستند،‏ چون مطیع قوانین او نیستند و حق حکمرانی خدا را کاملاً نادیده می‌گیرند.‏ (‏مزمور ۲:‏۲‏)‏ خدا در جنگ حارمَگِدّون به تمامی حکومت‌های بشری پایان خواهد داد.‏—‏دانیال ۲:‏۴۴‏.‏

 واژهٔ «حارمَگِدّون» تنها یک مرتبه در متون کتاب مقدّس در مکاشفه ۱۶:‏۱۶ دیده می‌شود.‏ کتاب مکاشفه به زبان نبوی می‌گوید که ‹پادشاهان سراسر زمین در محلی که به عبری «حارمَگِدّون» نام دارد،‏ برای جنگِ آن روز عظیم خدای قادر مطلق گرد هم خواهند آمد.‏›—‏مکاشفه ۱۶:‏۱۴‏.‏

 چه کسانی در جنگ حارمَگِدّون خواهند جنگید؟‏ در این جنگ،‏ یک لشکر عظیم آسمانی تحت فرمان عیسی مسیح بر دشمنان خدا پیروز خواهند شد.‏ (‏مکاشفه ۱۹:‏۱۱-‏۱۶،‏ ۱۹-‏۲۱‏)‏ این دشمنان شامل کسانی می‌شود که قدرت خدا را انکار کرده و به نام او بی‌حرمتی می‌کنند.‏—‏حِزْقیال ۳۹:‏۷‏.‏

 آیا جنگ حارمَگِدّون در خاورمیانه رخ خواهد داد؟‏ خیر،‏ میدان جنگ حارمَگِدّون به یک جای خاص محدود نخواهد شد،‏ بلکه تمامی زمین را در بر خواهد گرفت.‏—‏اِرْمیا ۲۵:‏۳۲-‏۳۴؛‏ حِزْقیال ۳۹:‏۱۷-‏۲۰‏.‏

 حارمَگِدّون به معنی کوه مَگِدّو می‌باشد.‏ در ایّام باستان مَگِدّو نام شهری واقع در اسرائیل بود.‏ در طول تاریخ جنگ‌های زیادی در حوالی این شهر به وقوع پیوست و کتاب مقدّس به برخی از این جنگ‌ها اشاره می‌کند.‏ (‏داوران ۵:‏۱۹،‏ ۲۰؛‏ ۲پادشاهان ۹:‏۲۷؛‏ ۲۳:‏۲۹‏)‏ با این حال،‏ می‌دانیم که حارمَگِدّون به مناطق اطراف شهر باستانی مَگِدّو اشاره نمی‌کند.‏ چرا؟‏ زیرا کوهی بزرگ در آنجا قرار ندارد و آن منطقه و دشت همجوار آن یعنی دشت یِزرِعیل،‏ گنجایش همهٔ دشمنان خدا را ندارد.‏ در واقع حارمَگِدّون جنگی با ابعادی جهانی است که طی آن،‏ ملت‌ها برای آخرین بار علیه خدا و حکمرانی‌اش قد علم خواهند کرد.‏

 در حین جنگ حارمَگِدّون اوضاع چگونه خواهد بود؟‏ ما دقیقاً نمی‌دانیم که خدا چگونه از قدرتش استفاده خواهد کرد،‏ اما ممکن است مانند گذشته از نیروهای طبیعی همچون تگرگ،‏ زلزله،‏ سیلاب،‏ آتش و گوگرد،‏ رعد و برق و بیماری استفاده کند.‏ (‏ایّوب ۳۸:‏۲۲،‏ ۲۳؛‏ حِزْقیال ۳۸:‏۱۹،‏ ۲۲؛‏ حَبَقوق ۳:‏۱۰،‏ ۱۱؛‏ زَکَریا ۱۴:‏۱۲‏)‏ همچنین برخی از دشمنان خدا سردرگم شده یکدیگر را خواهند کشت،‏ اما در نهایت متوجه خواهند شد که در حقیقت این خداست که علیه آن‌ها می‌جنگد.‏—‏حِزْقیال ۳۸:‏۲۱،‏ ۲۳؛‏ زَکَریا ۱۴:‏۱۳‏.‏

 آیا حارمَگِدّون به معنی نابودی این دنیا خواهد بود؟‏ جنگ حارمَگِدّون باعث نابودی کرهٔ زمین نخواهد شد،‏ چون خداوند زمین را آفرید تا مسکن ابدی انسان‌ها باشد.‏ (‏مزمور ۳۷:‏۲۹؛‏ ۹۶:‏۱۰؛‏ جامعه ۱:‏۴‏)‏ نسل بشر در این جنگ از بین نخواهند رفت،‏ بلکه «گروهی عظیم» از خادمان خدا نجات پیدا خواهند کرد.‏—‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۴؛‏ مزمور ۳۷:‏۳۴‏.‏

 واژهٔ «دنیا» در کتاب مقدّس گاهی به معنی انسان‌های شریری است که با خدا مخالفت می‌کنند.‏ (‏۱یوحنا ۲:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ حارمَگِدّون به این دنیای خدانشناس پایان خواهد داد.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۳‏.‏

 جنگ حارمَگِدّون چه وقت به وقوع خواهد پیوست؟‏ عیسی مسیح در رابطه با «مصیبت عظیم» که در جنگ حارمَگِدّون به اوج خود خواهد رسید،‏ گفت:‏ «از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد،‏ نه فرشتگان آسمان،‏ نه پسر،‏ بلکه فقط پدر می‌داند.‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۲۱،‏ ۳۶‏)‏ با این حال،‏ با بررسی دقیق پیشگویی‌های کتاب مقدّس می‌توانیم دریابیم که جنگ حارمَگِدّون در طی حضور نامرئی عیسی که از سال ۱۹۱۴ میلادی آغاز شد رخ خواهد داد.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۳۷-‏۳۹‏.‏