مراجعه به متن

چگونه می‌توان بر ترس از مرگ چیره شد؟‏

چگونه می‌توان بر ترس از مرگ چیره شد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

کتاب مقدّس مرگ را دشمن ما می‌خواند و ما انسان‌ها طبعاً از مرگ می‌ترسیم و می‌خواهیم جان خود را تا جای ممکن حفظ کنیم.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۶‏)‏ با این حال خرافات یا عقاید نادرست سبب می‌شود که برخی «تمام عمر» اسیر ترس از مرگ باشند.‏ (‏عبرانیان ۲:‏۱۵‏)‏ دانستن تعالیم صحیح در مورد مرگ می‌تواند ما را از هر گونه ترس و وحشت از آن رها سازد؛‏ ترس و وحشتی که شادی و خوشی را از ما می‌گیرد.‏—‏یوحنا ۸:‏۳۲‏.‏

چهار تعلیم صحیح در مورد مرگ

  • مردگان به خاک برمی‌گردند و دیگر نمی‌توانند فکر کنند.‏ (‏مزمور ۱۴۶:‏۴‏)‏ از این رو،‏ پس از مرگ نباید از رنج و عذاب ترسی داشت.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس مرگ همانند خوابی عمیق است.‏—‏مزمور ۱۳:‏۳؛‏ یوحنا ۱۱:‏۱۱-‏۱۴‏.‏

  • مردگان نمی‌توانند به ما آسیبی برسانند.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «از محبت و نفرت و حسادتشان هیچ اثری باقی نمی‌ماند.‏»—‏جامعه ۹:‏۶‏.‏

  • برای مردگان امیدی وجود دارد.‏ خدا قادر است که آنان را به زندگی بازگرداند.‏—‏یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹؛‏ اعمال ۲۴:‏۱۵‏.‏

  • خدا وعده داده است که روزی «دیگر مرگ نخواهد بود.‏» (‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏)‏ کتاب مقدّس در مورد آن زمان می‌گوید:‏ «پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد» و دیگر از مرگ ترس نخواهند داشت.‏—‏مزمور ۳۷:‏۲۹‏.‏