مراجعه به متن

‏«اورشلیم جدید» چیست؟‏

‏«اورشلیم جدید» چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 عبارت «اورشلیم جدید» دو مرتبه در کتاب مقدّس به چشم می‌خورد.‏ این عبارت مفهوم سمبولیک دارد و مظهر آن دسته از پیروان عیساست که در پادشاهی آسمانی خدا در کنار او حکمرانی می‌کنند.‏ (‏مکاشفه ۳:‏۱۲؛‏ ۲۱:‏۲‏)‏ این گروه در کتاب مقدّس «عروس مسیح» نیز خوانده شده‌اند.‏

راه‌های درک مفهوم عبارت «اورشلیم جدید»‏

  1.  ۱)‏ اورشلیم جدید در آسمان قرار دارد.‏ هر بار که کتاب مقدّس به اورشلیم جدید اشاره می‌کند،‏ در مورد پایین آمدن آن از آسمان صحبت می‌کند و فرشتگانی که در کنار دروازه‌های آن نگهبانی می‌کنند.‏ (‏مکاشفه ۳:‏۱۲؛‏ ۲۱:‏۲،‏ ۱۰،‏ ۱۲‏)‏ همچنین،‏ وسعت عظیم این شهر اثباتی بر این است که مقر آن بر روی زمین نیست؛‏ توصیف شده است که این شهر به شکل مربع با طول،‏ عرض و ارتفاع یکسان یعنی «۱۲٬۰۰۰ اِستادیون» می‌باشد.‏ * (‏مکاشفه ۲۱:‏۱۶‏)‏ بنا بر این توصیف،‏ می‌توان محاسبه کرد که طول و ارتفاع این شهر تقریباً ۵۶۰ کیلومتر است؛‏ اگر این شهر روی زمین بود،‏ ارتفاع آن به فضا می‌رسید که امری غیرممکن است.‏ پس «اورشلیم جدید» شهری مجازی است و در آسمان قرار دارد.‏

  2.  ۲)‏ اورشلیم جدید از گروهی از پیروان عیسی که «عروس مسیح» خوانده شده‌اند تشکیل شده است.‏ اورشلیم جدید در کتاب مقدّس به عنوان ‹عروسی که همسر برّه است› نیز معرفی شده است.‏ (‏مکاشفه ۲۱:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ «برّه» به زبان سمبولیک به عیسی مسیح اشاره دارد.‏ (‏یوحنا ۱:‏۲۹؛‏ مکاشفه ۵:‏۱۲‏)‏ «همسر برّه» یا عروس مسیح مظهر مسیحیانی است که در آسمان به عیسی می‌پیوندند.‏ کتاب مقدّس پیوندی را که بین عیسی و این مسیحیان وجود دارد،‏ به پیوند شوهر و زن تشبیه کرده است.‏ (‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۲؛‏ اِفِسُسیان ۵:‏۲۳-‏۲۵‏)‏ به علاوه،‏ «نام ۱۲ رسولِ برّه» بر پی سنگی اورشلیم جدید نوشته شده است.‏ (‏مکاشفه ۲۱:‏۱۴‏)‏ مشابهاً به گفتهٔ کتاب مقدّس مسیحیانی که به زندگی در آسمان فراخوانده می‌شوند،‏ «بر شالودهٔ رسولان و انبیا» بنا شده‌اند و این نشان می‌دهد که اورشلیم جدید سمبل این گروه از پیروان عیساست.‏—‏اِفِسُسیان ۲:‏۲۰‏.‏

  3.  ۳)‏ اورشلیم جدید بخشی از یک حکومت است.‏ در ایّام باستان،‏ شهر اورشلیم پایتخت اسرائیل بود و در آنجا داوود پادشاه،‏ پسرش سلیمان و نوادگانش بر «تختِ خداوند» پادشاهی می‌کردند.‏ (‏۱تواریخ ۲۹:‏۲۳‏)‏ بنابراین اورشلیم که در کتاب مقدّس «شهر مقدّس» خوانده شده است،‏ به سلسله پادشاهانی اشاره می‌کند که از نوادگان داوود بودند و به‌نمایندگی از خدا حکومت می‌کردند.‏ (‏نِحِمیا ۱۱:‏۱‏)‏ اورشلیم جدید که «شهر مقدّس» نیز نامیده می‌شود،‏ از کسانی تشکیل شده است که همراه عیسی در آسمان «در مقام پادشاه بر زمین سلطنت خواهند کرد.‏»—‏مکاشفه ۵:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۲۱:‏۲‏.‏

  4.  ۴)‏ اورشلیم جدید برکاتی برای مردم روی زمین به ارمغان خواهد آورد.‏ به توصیف کتاب مقدّس،‏ اورشلیم جدید «از آسمان،‏ از جانب خدا» پایین می‌آید؛‏ پایین آمدن این شهر مجازی نشان می‌دهد که خدا از آن برای رسیدگی به امور زمینی استفاده می‌کند.‏ (‏مکاشفه ۲۱:‏۲‏)‏ پس این آیه نشان می‌دهد که اورشلیم جدید همان پادشاهی خداست که خدا از طریق آن برای به انجام رساندن خواست و اراده‌اش در آسمان و «بر زمین» استفاده می‌کند.‏ (‏مَتّی ۶:‏۱۰‏)‏ خدا اراده کرده است که از طریق پادشاهی‌اش چنین برکاتی را برای مردم روی زمین به ارمغان آورد.‏

    •   از میان برداشتن گناه.‏ طبق پیشگویی کتاب مقدّس،‏ «رودخانه‌ای از آب حیات» از اورشلیم جدید جاری خواهد شد و «درختان حیات» کنار رودخانه باعث «شفای قوم‌ها» خواهند شد.‏ (‏مکاشفه ۲۲:‏۱،‏ ۲‏)‏ این شفای کامل،‏ گناه را که عامل اصلی بیماری‌ها و مشکلات انسان‌هاست از میان برمی‌دارد.‏ سپس مردم چنانکه خدا از ابتدا در نظر داشت،‏ مجدّداً در شرایطی کامل و بی‌نقص تا ابد زندگی خواهند کرد.‏—‏رومیان ۸:‏۲۱‏.‏

    •   برقراری رابطه‌ای نزدیک با خدا.‏ گناه،‏ بین خدا و انسان‌ها جدایی ایجاد کرده است.‏ (‏اِشَعْیا ۵۹:‏۲‏)‏ از میان برداشتن گناه به تحقق کامل این پیشگویی می‌انجامد:‏ «خیمهٔ خدا با انسان‌هاست.‏ او با آنان ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خودِ خدا با آنان خواهد بود.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۳‏.‏

    •   پایان سختی‌ها و مرگ.‏ خدا از طریق پادشاهی‌اش «هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏ چیزهای گذشته سپری شده است.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏

^ بند 2 در ایّام باستان،‏ «اِستادیون» واحد اندازه‌گیری بود.‏ یک اِستادیون معادل ۱۸۵ متر بود.‏